PRIVACY POLICY

E|L by deens.nlL verkrijgt informatie van bezoekers die zich laten registreren.  Wanneer een bezoeker ons persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt. Ons privacybeleid staat niet toe dat persoonlijke informatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze site.

In het algemeen verzamelt E|L by deens.nl uitsluitend gegevens die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers op onze website wordt verstrekt. Bij het plaatsen van een bestelling bij E|L by deens.nl hebben wij uw naam, factuur- en afleveradres, telefoonnummer en uw email adres nodig. Dit om de bestelde producten naar u te kunnen verzenden of om contact met u op te nemen over uw bestelling. Deze gegevens worden ook gedeeld met onze verzendpartner (onlineparcel)

Om uw privacy te waarborgen worden uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving bewaard, zodat deze voor derden niet zijn in te zien. E|L by deens.nl kan deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe producten etc.

E|L by deens.nl geeft prioriteit aan data privacy en vertrouwen. Maar tevens willen wij u ook de best mogelijke ervaring geven wanneer u onze website bezoekt. Daarom verzamelen en gebruiken wij  informatie wanneer u in onze webshop winkelt, o.a over de inhoud van bestelling , wij registreren uw voorkeur functies en waar uw interesses naar uitgaan.  Wij gebruiken deze informatie voor het verzenden van marketingmateriaal en andere informatie over onze producten en activiteiten ( voor het verzenden van marketingmateriaal maken wij gebruik van partners en diverse tools/apps uit de Lightspeed appstore). Tenslotte kunnen uw gegevens gebruikt worden om verdenking van fraude te onderzoeken.

E|L by deens.nl verwerkt persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden onder de bestaande wetten, met inbegrip van de verplichting tot het verzamelen van uw toestemming voor het versturen van elektronische marketingmateriaal.

E|L by deens.nl maakt gebruik van Secure Socket lagen (SSL), voor het overbrengen van informatie voor het verwerken van uw bestelling.

U heeft het recht om, op verzoek, op de hoogte te worden gebracht van de informatie die wij van u hebben geregistreerd. Als de informatie onjuist, onvolledig of irrelevant is, heeft u het recht om de informatie te laten corrigeren of verwijderden. E|L by deens.nl slaat persoonlijke gegevens en relevante aankoop voor minimaal vijf jaar op volgens de boekhouding wet.

Wilt u meer informatie of wilt u uw persoonlijke gegevens aan laten passen? Neem dan zeker even contact met ons op , wij maken dit graag voor u in orde.

email: el@deens.nl

E|L by deens.nl maakt onderdeel uit van DEENS kleurrijk wonen vof. DEENS.NL heeft diverse verwerkingsovereenkomsten, onze partners zijn:

Buckaroo, Lightspeed, Yellowlab, Onlineparcel en Your business online.

 

E | L by deens.nl obtains information from visitors who register. When a visitor provides us with personal information, we use that information solely for the purpose that the person with it. Our privacy policy does not allow personal information to third parties, unless this is required by law and/or at the express request of the visitor to our site.

In General collects E | L by deens.nl only data that is specific and on a voluntary basis by visitors on our website is provided. When placing an order with E | L by deens.nl we need your name, billing and shipping address, telephone number and your email address. This to send the ordered products to you or to contact you about your order. This information will also be shared with our shipping partner (onlineparcel)

To protect your privacy your personal data will be kept in a secure environment, so that they are not for third parties. E | L by deens.nl may use this information to inform you of offers, new products etc.

E | L by deens.nl gives priority to data privacy and trust. But we also want to give you the best possible experience when you visit our website. Therefore, we collect and use information when you shop in our online shop, on the content of order, we record your preference functions and where your interests. We use this information to send marketing material and other information about our products and activities (to send marketing material we use partners and various tools/apps from the Lightspeed appstore). Finally, your data can be used to investigate suspected fraud.

E | L by deens.nl processes personal data for marketing purposes under the existing laws, including the obligation to collect your permission for sending electronic marketing materials.

E | L by deens.nl uses Secure Socket Layers (SSL), for transferring information to process your order.

You have the right, upon request, to be informed of the information we learn from you have registered. If the information is incorrect, incomplete or irrelevant, you have the right to have it corrected or removed. E | L by deens.nl stores personal data and relevant purchase for at least five years in accordance with the accounting law.

Do you want more information or do you want your personal data to make it fit? Please be sure to contact us, we will make this love for you.

email: el@deens.nl

E | L by deens.nl is part of DEENS kleurrijk wonen vof. DEENS.NL has various processing agreements, our partners are:

Buckaroo, Lightspeed, Yellowlab, Onlineparcel and Your business online.

 

  • |
  • |
Design en realisatie: Yellowlab