DISCLAIMER

Alle informatie door E|L BY DEENS.NL al dan niet via een internet of mailverbinding verstrekt is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de wezenlijke risico's van elektronische communicatie, kunnen vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel E|L BY DEENS.NL de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de middels elektronische communicatie verstrekte informatie, kan noch E|L BY DEENS.NL noch een van haar dochter ondernemingen garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de genoemde websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van E|L BY DEENS.NL

 

All information provided by E | L BY DEENS.NL whether or not through an internet or email connection is only intended for general purposes. By the changing nature of laws and regulations, and the substantial risks of electronic communication, delays, defects or other defects occur in the information provided on this website.

The information provided on this website can not be considered a legal, financial, tax or other professional advice. Therefore, on the basis of this information no acts should be carried out without prior expert advice.

Although E | L BY DEENS.NL the utmost care in the compilation and maintenance of the information provided by means of electronic communications, can neither E | L BY DEENS.NL nor any of its affiliates guarantee that this information is complete, current, and/or accurate. We accept no liability for direct or indirect damage which results from the use of, relying on or actions carried out as a result of the information provided on this website, unless there is on our side intent or equivalent gross negligence.

The third-party websites to which hyperlinks are included on this website, are not controlled by us, created and/or maintained. We accept no liability for the content of these websites.

This website and its content are protected by copyright and other intellectual property rights. Except for personal and non-commercial use no part of this website or its content may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of E | L BY DEENS.NL

  • |
  • |
Design en realisatie: Yellowlab